Producten

AUTEQ

Terwijl AuteQ voornamelijk een dienstverlenende organisatie is, hebben we de afgelopen jaren twee softwareproducten ontwikkeld. Deze worden geregeld ingezet als onderdeel van een besturingsinstallatie. AuteQ zal de komende jaren haar activiteiten op het gebied van productontwikkeling verder uitbouwen en daarmee zowel bestaande als nieuwe softwareproducten ontwikkelen.

MESA

MESA is een MES-applicatie die wordt ingezet als productiemanagementtool. Hiermee kunnen op een gebruikersvriendelijke manier complexe productiefaciliteiten worden beheerd en bestuurd. MESA wordt met name ingezet voor productielijnen die batch-gewijs produceren en vrijwel continu van product (kunnen) wisselen. MESA is een softwareapplicatie die is opgebouwd uit een aantal functionele modules. Afhankelijk van de productiefaciliteiten en de gewenste mate van automatisering kunnen modules worden toegevoegd. MESA is niet alleen modulair, maar ook schaalbaar, door filialen of gebruikers toe te voegen. MESA is opgezet conform de ISA-88- en ISA-95-standaarden.

MESA regisseert en registreert.

– Configurator
Met de configurator wordt de productiefaciliteit voor zowel technische als administratieve doeleinden geconfigureerd. Hier worden alle werktuigen zoals motoren, kleppen, schuiven, silo’s en wegers aangemaakt, voorzien van parameters die vanuit de productie of het beheer (service & onderhoud) worden gevuld en toegevoegd aan vooraf gedefinieerde groepen.

– Batch Controller (productie)
Een belangrijk onderdeel binnen MESA is de batch controller. Rondom de batch controller is een diversiteit aan functies aanwezig die invloed heeft op wat, hoe en wanneer er geproduceerd gaat worden. Vanuit de ontvangen orders worden te produceren producten in de productieplanning opgenomen. Middels een voorraadprognose wordt voor aanvang inzichtelijk gemaakt of er mogelijk tekorten zijn. In het geval van een grondstoftekort kan bijvoorbeeld worden gezocht op een alternatieve bron of doseerplaats, maar ook op een alternatieve grondstof of een vervangend mengsel.
De productie van batches gaat veelal gepaard met verschoven doseringen. MESA is specifiek ontwikkeld voor batchprocessen waarbij sprake is of kan zijn van parallelle of sequentiële (verschoven) doseringen, al dan niet met bijstorten en/of dosering van halffabrikaten of tussenlossingen. Alle acties en stappen die worden ondernomen, worden geregistreerd ten behoeve van rapportages en Tracking & Tracing.

– Levering
Een levering is een geplande logistieke activiteit die betrekking heeft op het aan- en/of afleveren van grondstoffen, halffabrikaten, handelsartikelen en gereedproducten.
Binnenkomende goederen zijn gepland, worden aangemeld, bemonsterd, ingenomen en vrijgegeven voor gebruik. Een aflevering wordt geïnitieerd vanuit een order, bestaande uit een mogelijke combinatie van handelsartikelen en geproduceerde producten en wordt ingedeeld in een rit. Ritten kunnen worden samengesteld uit een combinatie van (deel)orders.
MESA voorziet in de middelen om orders over te zetten naar zowel productie als ritten. Daarbij worden de orders gecombineerd óf er wordt rekening gehouden met klantspecifieke wensen, eigenschappen en logistieke resources. De werkelijk geleverde goederen worden verzameld per order en klaargezet voor verdere financiële afhandeling.

– OEA (Overall Equipment Analysis)
Met OEA kan een grote hoeveelheid data betreffende werktuigen die binnen MESA gedefinieerd zijn, worden gebruikt voor een breed scala aan analyses. Een gedefinieerd werktuig kan worden voorzien van een groot aantal kenmerken en parameters zoals proces-, gebruiks- en/of onderhoudsparameters. Zo wordt het mogelijk uitgebreide analyses en rapportages te maken per werktuig of groepen van werktuigen inclusief onderhoudsschema’s.

– Connection
Connection is een softwaretool om middels een Ethernet/OPC-verbinding de (rand)apparatuur te koppelen aan de database van MESA. Zo worden PLC’s – maar ook de diverse randapparaten als RFID tag-readers, barcodescanners en weegapparatuur – gekoppeld ten behoeve van handelingen in productie of logistiek.

Wilt u meer weten van MESA? Neem contact op met AuteQ en wij verzorgen desgewenst een aansprekende demo voor u!

Lactomix

LactoMix is een softwareapplicatie bedoeld voor de veehouder met een eigen mengvoerkeuken voor kalvermelk. Met deze mengvoerkeukens mengt de veehouder op basis van receptuur zijn eigen kalvermelk. De diverse grondstoffen worden automatisch, volgens tijdsschema en receptuur gedoseerd en gemengd met een combinatie van koud en warm water. Tevens is het mogelijk de kalvermelk via een leidingnetwerk met ventielen te distribueren. LactoMix is ontwikkeld in samenwerking met Esveld Putten. LactoMix in combinatie met een soft PLC verzorgt de besturingsfunctie, visualisatie en administratie van een mengvoerkeuken, alles in één systeem.